لعاب

سر فصل مطالب ارائه شده در دوره های لعاب کانون هنر به شرح جدول زیر می باشد:

%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8

در دوره های لعاب مواد و مصالح مورد نیاز در اختیار هنرجو قرار داده خواهد شد و هزینه ای برای پخت دریافت نخواهد شد. دوره های پیشرفته در صورت به حد نصاب رسیدن در تابستان برگزار خواهد شد.